Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Olvasónk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben teljesen önkéntes, és az Adatkezelő által végzett adatkezelések jogalapja – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az Ön tájékozott hozzájárulása.

Az adatkezelés fő célja a kutyatár.hu honlapon ingyenes hirdetés feladása.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek az Adatkezelő kutyatarjatek@gmail.com e-mail címén az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni.
Az Ön által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Info törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés

Az Adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-88868/2015.

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő egy számítógépes adatbázisban fogja kezelni.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel az Infotv. előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

1. Az Adatkezelő által kezelni kívánt adatok

Az Adatkezelő, az Ön internetes regisztrációját követően, az alábbi adatokat kívánja kezelni Önről az Ön hozzájárulása alapján:

– név (vagy nickname)
– e-mail cím

2. Az adatok felhasználása

Az Ön e-mail címére az Adatkezelő elektronikus úton termék- és programajánlókat, és egyéb ismeretterjesztő, tájékoztató információkat küldhet.

3. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az Ön adatait az adatfeldolgozási célú adattovábbítás, továbbá a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével, csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az Adatkezelőn és megbízottjain ill. adatfeldolgozóin kívül az Ön hozzájárulása hiányában mások nem ismerhetik meg.

4. Sütik (cookie-k)

Jelen weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika “sütiket” (“cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a “sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

A Süti (cookie) irányelv külön menüpontban is megtalálható!

5. Adatkezelő

Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó mindenkori személyéről az Adatkezelő az Ön megkeresésére e-mailben ad tájékoztatást.

Hozzájárulás

A fentiekben megadott tájékoztatást megértettem.

A fentiekben megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti 1. pontban felsorolt adataimat a 2. pontban rögzített célokra használja.

 

 

 

 

Töltés...